{"total":403,"stores": [ {"name":" Công ty TNHH TM in bao bì Minh Tân ","web_address":" 7/9/4 Lý Tế Xuyên, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. HCM ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.43624213204!2d106.74530231406922!3d10.854386892268677!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752795296ea76d%3A0x5c25c3594c22157!2zNTcvNCBMw70gVOG6vyBYdXnDqm4sIExpbmggxJDDtG5nLCBUaOG7pyDEkOG7qWMsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1560477584276!5m2!1svi!2s","district_code":" QUANTHUDUC ","province_code":" HOCHIMINH "} ] }